Loading color scheme

Historia Szkoły

Wieś Kalinówka położona jest w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Głusk w odległości 7 kilometrów od centrum Lublina i 4 kilometrów od centrum Świdnika przy drodze krajowej nr 12 i 17 Lublin- Chełm- Zamość. Pierwotnie była folwarkiem gospodarczym należącym do Władysława Kudelskiego.

Folwark został usamodzielniony w 1886r., przez Nechmiasza Weissberga, po którym odziedziczył go Tadeusz vel Tobiasz Wajsberg.

W 1932 roku zadłużony majątek przejęło Towarzystwo Kredytu Ziemskiego. Po wystawieniu go na licytację, nabył go Bank Ziemski, który podzielił i sprzedał go na kolonie różnym nabywcom pochodzącym z pobliskich okolicznych wsi,z Lublina a nawet z sąsiednich województw. Zarówno nabywcy jak i pracownicy urzędu ziemskiego nie zatroszczyli się o działkę szkolną na potrzeby osiedlających się tu mieszkańców, którzy już w roku 1937 doszli do wniosku, że potrzebna jest tu szkoła. Decyzją Inspektoratu Szkolnego z dniem 1 września 1937 roku utworzono w Kalinówce, w wydzierżawionym od jednego z mieszkańców budynku szkołę z jednym nauczycielem. Szkoła realizowała program czterech klasy z tym, że do klasy trzeciej uczniowie byli zobowiązani uczęszczać dwa lata, a do klasy czwartej trzy lata. W praktyce każdy uczeń uczęszczając do tej szkoły siedem lat mógł otrzymać świadectwo ukończenia szkoły, ale nie mógł złożyć egzaminu do pierwszej klasy gimnazjum. Obowiązywało wówczas gimnazjum ośmioletnie jako szkoła średnia ogólnokształcąca, po sześciu klasach szkoły powszechnej.

Dnia 12 kwietnia 1958 roku staraniem okolicznych mieszkańców powołano Komitet Budowy Szkoły w Kalinówce, która to budowa zakończona została w roku 1960. Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej szkoły - Pomnika Tysiąclecia odbyło się 30 grudnia 1960 roku. Szkoła miała już realizować pełny, sześcioletni program nauczania.

Obecnie od 1 września 2003 roku placówka nosi nazwę Zespół Szkół w Kalinówce i składa się na nią Szkołą Podstawowa z sześcioletnim cyklem kształcenia oraz oddziałem zerowym oraz Gimnazjum Publiczne z trzy letnim cyklem kształcenia. Obwód szkolny obejmuje miejscowości Kalinówka, Kazimierzówka, Abramowice Prywatne i Kościelne. Gimnazjum Publiczne otwarte w dobudowanej w roku 2003 nowej części budynku szkolnego prowadzi swoją działalność staraniem dyrektora szkoły Elżbiety Frańczuk oraz mieszkańców wsi Kalinówka i Kazimierzówka, którzy z wielkim zapałem i poświęceniem czasu i środków finansowych starali się o to, aby w Kalinówce poza szkołą podstawową funkcjonowało również gimnazjum.

Od 1 września 2008 roku funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Kalinówce pełni pani Małgorzata Guellard.

Organami prowadzącymi placówkę są Wójt Gminy Głusk, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców oraz samorząd uczniowski.

Z kroniki szkolnej

Wieś Kalinówka stanowiła przed laty cześć majątku ziemskiego należącego do Tadeusza vel Tobiasza Wajsberga. Teren, na którym obecnie znajduje się szkoła, jeszcze przed 90-ciu laty porastał sosnowy las. W latach 1926-27 las został wycięty, a majątek o łącznej powierzchni ok. 500 ha sprzedany z powodu zadłużenia. Osiedlający się tutaj mieszkańcy wkrótce doszli do wniosku, że potrzebna jest tu szkoła, jednak o działkę na potrzeby takiej placówki nie zatroszczono się.

Szkoła w Kalinówce ma ponad 70-cio letnią historię. Jej początki sięgają bowiem roku 1937, kiedy to decyzją Inspektoratu Szkolnego z dniem 01 września otwarto tu czteroklasową szkołę „o jednym nauczycielu. " A tym nauczycielem była Helena Czerna (1937 -1945). Szkoła wynajmowała pomieszczenia lekcyjne w domach okolicznych mieszkańców, po wojnie w tzw, „budynku pofolwarcznym".

Od 01 września 1945 roku - 1956 obowiązki kierownika szkoły pełniła Lidia Porębska. W tym czasie poczyniła starania o podwyższenie stopnia organizacji szkoły jako sześcioklasowej. Warunki nauczania były jednak nadal ciężkie. Ciasne izby lekcyjne były źle oświetlone i trudne do ogrzania. Szkoła zatrudniała wówczas dwóch nauczycieli, a nauka odbywała się na dwie zmiany.

W 1949 roku Wydział Oświaty PPRN w Lublinie zdecydował, że dotychczasowy budynek szkolny nie nadaje się do dalszego użytku. Z uwagi na brak innego lokalu do wynajęcia, szkole groziło czasowe zamknięcie. Z początkiem roku szkolnego 1956/57 problem został rozwiązany przez ówczesnego kierownika szkoły - Edwarda Marcinka, który z pomocą mieszkańców przyśpieszył ukończenie własnego domu mieszkalnego. Lekcje odbywały się także w dwóch budynkach, w których 'wynajmowano po jednej izbie na potrzeby szkoły. Sytuacja taka utrzymała się do roku 1958, kiedy to na wniosek kierownika szkoły i prośby rodziców władze oświatowe wydały zezwolenie na realizację programu pełnej szkoły podstawowej. W tym samym roku, szkoła w Kalinówce otrzymała z Państwowego Funduszu Ziemi działkę o powierzchni 1 ha.

Dnia 12 kwietnia 1958 r. mieszkańcy podjęli decyzję o budowie szkoły w czynie społecznym. Powołano Komitet Budowy Szkoły i uchwalono samoopodatkowanie się w wysokości 100zł od rodziny. W wyniku tej akcji udało się zebrać kwotę 13745zł. Dokumentację techniczną budynku bezpłatnie przygotowali i nadzór techniczny objęli inżynierowie z Koła Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budowlanych w Lublinie. Komitet Budowy Szkoły sukcesywnie gromadził środki na budowę ze składek mieszkańców oraz urządzonych we wsi zabaw tanecznych. W czynie społecznym, mieszkańcy zwieźli materiały budowlane przydzielone przez Inspektorat Oświaty, a także wykonali wykopy pod budynek.

Dnia 29 kwietnia 1959 r. położono kamień węgielny wmurowując akt erekcyjny. Na wniosek kierownika szkoły - Edwarda Marcinka, budującej się szkole przyznano status Szkoły Pomnika tysiąclecia nr 107. Fakt ten usprawnił zbieranie i lokowanie funduszy inwestycyjnych na własnym koncie bankowym.

Termin oddania budynku, wielokrotnie przekładany z powodu trudności technicznych i organizacyjnych, przypadł ostatecznie na dzień 30.12.1960 r.

Od 01 września 1961 r.- obowiązki kierownika szkoły pełniła Maria Bekier.

W 1962 r. - obowiązki kierownika szkoły przejeła Marianna Kot.

W latach 1963 - 1968 kierownikiem szkoły był Mieczysław Błaszczak. Wtedy powstała szkoła ośmioklasowa.

W latach 1968 - 1974 kierownikiem był Edward Frańczuk. Był to okres kolejnej reformy oświaty polegającej na tworzeniu szkół zbiorczych i likwidowaniu mniejszych lub obniżaniu stopnia organizacji. Wtedy to całe piętro budynku szkolnego (decyzją władz zwierzchnich) zostało wynajęte na bursę Zespołu Szkół Budowlanych, następnie na magazyny TPD i Unitry. Był to okres dewastacji budynku, który przed laty z takim wielkim poświęceniem budowali mieszkańcy. W efekcie tych zmian szkoła stała się znowu Punktem Filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Głusku z klasami I- III.

W latach 1974 -1991 kierownikiem była Helena Frańczuk.

Od 01 września 1991 r. kierownikiem Punktu Filialnego została Elżbieta Frańczuk (potem dyrektor Szkoły Podstawowej, następnie Zespołu Szkół) . Po roku na wniosek rodziców i dzięki wsparciu p. Weroniki Jezior (wizytator K.O. w Lublinie) szkoła otrzymała status samodzielnej placówki o podwyższonym stopniu organizacji. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu społeczności lokalnej i nielicznego wtedy grona pedagogicznego odzyskano zniszczone pomieszczenia na potrzeby szkoły . Wszyscy - dorośli i uczniowie z ogromnym zapałem przystąpili do pierwszych prac remontowych .

To był początek rozwoju szkoły i nowej rzeczywistości.

Budynek został skanalizowany, wybudowano szambo oraz sanitariaty i szatnie (projektant-Józef Kozak, materiały-Bogdan Królik, prace hydrauliczne-Waldemar Ciesielski, wykonawstwo-rodzice uczniów). Zlikwidowano piece węglowe, wykonano centralne ogrzewanie gazowe.

W 1996 roku szkolę opuścili pierwsi absolwenci klasy VIII, którzy z powodzeniem podjęli naukę w wybranych szkołach średnich. W 2006 roku mury naszej szkoły opuścili pierwsi absolwenci gimnazjum.

Osoby, które posiadają archiwalne zdjęcia naszej szkoły, proszone są o kontakt z sekretariatem placówki.

440935340 1428235294563506 1738890200322815073 n

441511811 1124645438866695 1434860666644161709 n

Zdjęcia nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kalinówce, w okresie gdy pracowali tam państwo Kazimiera i Mieczysław Błaszczak.

 

Zdjęcia P. Małgorzaty Michalskiej-Nakoniecznej.

 

Zdjęcia od P. Michała Łosia